Kui ütleme, et hinda ära minu ettevõte, mida me siis mõtleme?

Enterprise value (tegevusväärtus). Tegevusväärtus langeb reaalse tehingu korral tavaliselt kokku ettevõtte müügihinnaga. Selles mõistes sisalduvad varad, mis on otseselt vajalikud ettevõtte majandustegevuseks, pluss finantsvahendid või rahavoolise tähtsusega vahendid nagu käibevahendid, käibekapital, põhivarad, goodwill, jooksvad kohustused ja laekumised. Finantseerimiseks kasutatud kohustused, näiteks laenud, ei sisaldu tegevusväärtuses.

Equity value (omakapitali väärtus). Omakapitali väärtust kasutatakse tavaliselt formaalsete hindamiste juures. Selle mõiste defineerimiseks saame konstrueerida lihtsa valemi: omakapitali väärtus võrdub: tegevusväärtus pluss passiivsed varad miinus laenukohustused. Passiivsed varad on otseseks äritegevuseks ebavajalikud varad, või omaniku isikuga seotud väljavõtmata kasumi osad (luksusautod, omaniku kinnisvara, investeeringud, elukindlustus, vaba raha). Omakapitali väärtust on lihtne rusikareeglina kasutada, kui soovime kiiresti esialgset pilti saada.

Net proceeds (puhaslaekumine). Teiste sõnadega „palju kätte jääb“. Loogiline number, mis jääb pärast müügitehingut müüjale kätte. Küsitud müügihind, miinus seda vähendavad kulud ja näitajad. Millised tegurid võivad kätte jäävat summat mõjutada (vähendada)? Näiteks väljavõtmata kasum (siin võivad olla ka passiivsed varad, mis tegevusväärtuse puhul olid maha lahutatud, aga omakapitali väärtuse korral mitte). Samuti maksud, tehingu läbiviimisega seotud tasud (kulud). Väikeste tehingute korral tihtipeale hinnataksegi puhaslaekumise järgi. Näiteks siis, kui äri on väike ja konkurentsitihedas jaesektoris on raske lähtuda klassikalistest majandusnäitajatest, kuna sellised ärid on üleliia seotud omanike isikutega ja turul valitsevate emotsioonidega.

Aktsiate või osaühingu osade hindamine. Kui avalike firmade aktsiate hind pannakse paika börsil, siis mitteavalike (erafirmade) aktsiate hinda või üksikute osade hinda võib mõne tehingu tarbeks samuti vaja minna. Näiteks, kui ühele osanikule kuulub 10% ettevõttest, siis kui palju see 10% eraldiseisvalt tervikust moodustab. Sellisel juhul lihtsalt 10% 100-st võtta ei ole õige.

Äritegevuse hindamine on aga väga subjektiivne tegevus. Formaalsel väärtuse määramisel äritegevusele ei ole mõtet hinnangut anda. Äritegevuse hind on puhtalt tehingu osapoolte huvide ja arusaamade väljendus rahas. Kusjuures valdavalt liiguvad tehingu osapoolte arusaamad ja huvid vastandlikes suundades. Sellistes olukordades, kus osapooled on kinni omas, moodustub ettevõtte hind pikkade ja vaevaliste läbirääkimiste tulemusel kompromissina. Äritegevuse hind ongi erinevate vaadete ja huvide kompromiss, mitte kaine arvutus.

Eraldiseisva projekti või üksuse hindamine. Kas ja kui palju mõjutab uue toote turule toomine või frantsiisikontseptsiooni loomine või tütarettevõtte asutamine ettevõtte tegelikku väärtust? Kui mõjutab, siis on võimalik ka see mõju rahas väljendatuna välja tuua.